Maakuntablogi

Paluu artikkeleihin

Nyt on todellisen vaikuttamisen paikka

(08.05.2019)

Maakuntajohtajat olivat valmistelleet maakuntahallitusten puheenjohtajille ajankohtaisia tavoitteita tulevaa hallitusohjelmaa varten. Vaikka maakuntauudistus kaatui, niin edelleen kuntapohjaisilla maakuntaliitoilla on entisenlainen merkitys seudullisessa ja maakunnallisessa edunvalvonnassa. Tältä pohjalta me maakuntahallitusten puheenjohtajat linjasimme tavoitteita.


Tulevan hallituskauden päätavoitteita meidän mielestämme ovat muun muassa osaavan työvoiman saatavuus, kasvua tukeva ympäristö- ja ilmastopolitiikka ja ilmaston muutoksen hillintä, alueiden saavutettavuus sekä työllisyysasteen kohottaminen 75 prosenttiin luomalla uusia työpaikkoja, mikä edellyttää talouskasvua luovien investointien toteutumista kautta maan.


Etelä-Savoa ja Savonlinnan seutua ajatellen voi hyvin todeta, että suuria haasteita meilläkin liittyy osaavan työvoiman saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Meidän työttömyysprosenttimme on viime vuosien aikana laskenut merkittävästi ja on useampia aloja, joilla työvoimapula estää toiminnan laajentamisen ja jopa kehittämisen. Samoin saavutettavuuden suhteen etenkin Savonlinnan seudulla ollaan haasteellisessa tilanteessa, kun esimerkiksi raideliikenteen julkinen velvoite ja lentoliikenteen tuki ovat katkolla ensi vuoden lopussa. 


Erityinen haaste liittyy meidän maakunnassamme myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen, joka sekin on luonnollisesti maakuntien puheenjohtajien hallitusohjelmatavoitelistalla. 
Kun maakunnassa on kaksi keskussairaalaa, niin sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen pitää olla sellainen, että se turvaa kummankin sairaalan jatkon aikakin nykyisessä laajuudessa. Emme voi hyväksyä sellaista esitystä, että Savonlinnan keskussairaalan jatkoa ei turvattaisi moniksi vuosiksi eteenpäin.


Näiden hallitusohjelmatavoitteiden läpivieminen on talousnäkymien ja väestönkehityksen näkökulmasta aiempaa haastavampaa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimivaa monitasohallintoa. Tämä tarkoittaa hallinnon eri tasojen eli EU:n, valtion, maakuntien ja kuntien toimenpiteiden yhdensuuntaisuutta ja yhteensovittamista.


Maakuntien liitot alueiden kehittämisestä vastaavina toimijoina luovat alueellista tilannekuvaa ja vahvistavat täkäläisten toimijoiden yhteistä kehittämistahtoa sekä rakentavat alueellisiin tarpeisiin perustuvia vaikuttavia ratkaisuja. Alueelliset toimenpiteet luovat edellytyksiä maakunnan ja seutukuntien elinvoimalle sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnille, millä on mahdollista vaikuttaa olennaisesti myös korjaavien sote- ja työllisyyspalveluiden tarpeeseen.


Mutta tavoitteet ovat vain tavoitteita, joten siksi nyt on todellisen vaikuttamisen paikka. Edustajiemme on oltava aktiivisia ja kyettävä hyvin perustelemaan, miksi täytyy panostaa myös meidän maakuntamme ja seutukuntiemme tarpeisiin.